Skip to main content

Tue hanketta FI15 5194 0720 2308 74. Lue lisää

Kuusinkijoen ennallistamissuunnitelma tilataan AFRY Oy:ltä

Kuusinkijoki kuntoon ry on 21.6.2021 tekemällään päätöksellä päättänyt valita AFRY Finland Oy:n kumppanikseen Kuusinkijoen/Piilijoen ennallistamissuunnitelman laatimiseen. Suomalainen Pöyry Oy sulautui osaksi vuonna 2019 perustettua AFRY Finland Oy:tä. Suunnittelu etenee aluksi hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen esiselvitykseen, joilla pyritään selvittämään soveltuvin ratkaisu joen ennallistamiseen.

Esiselvityksessä yhteydessä kartoitetaan kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa Kuusinkijoen ennallistamiseen:
  1. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Myllykosken voimalaitoksen rakentamisen myötä suljettu Piilijoki avataan ja kunnostetaan. Tällöin pääosa vedestä ohjattaisiin Piilijoen kautta. Vain tulvanaikaisia vesiä johdettaisiin voimalaitospadon luukkujen kautta. Myllykosken voimalaitos museoitaisiin ja sen yhteydessä oleva patorakennelma jäisi paikoilleen.
  2. Toisessa vaihtoehdossa Myllykosken voimalaitos puretaan patorakennelmineen ja rakennuksineen ja jokiuoma porrastetaan vaelluskaloille sopivaksi. Tarvittaessa myös Piilijoki avattaisiin ja osa vedestä ohjattaisiin sen kautta.

Esisuunnitelmien laatimisen jälkeen pyritään luomaan käsitys eri vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista ja niiden perusteella Kuusinkijoki kuntoon ry tulee tilaamaan suunnittelutoimistolta tarkemman toteutussuunnitelman valitusta vaihtoehdosta.  
Piilijoen patovallin poistaminen ja virtaaman ohjaaminen vanhaan uomaan on toinen ennallistamisvaihtoehdoista. Kuva: Jaakko Törmänen